“VALID CODE” là một công ty phát triển phần mềm phát triển phần mềm ở Osaka. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc phát triển hệ thống, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý bán hàng BtoB, CRM, quản lý việc làm và RIS y tế. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ phát triển ra nước ngoài cung cấp một nhóm phát triển hệ thống.

 

kỹ năng
 • Hợp đồng phát triển phần mềm
  C# , VB.net , VB6 , Java , Delphi ,
  SQL Server , Oracle , Maria DB ,
  Zamarin for Android , MVVM , Bootstrap , jQuery , ASP.net ,
  mono , Go-lang , python , Go-lang Gin
 • Phát triển hợp đồng phần mềm
  C# , SQL Server , Oracle , Maria DB , Zamarin for iPhone , Zamarin for Android , ASP.net

   

 • Cầu phát triển kinh doanh SE ra nước ngoài
 • Quản lý dự án phát triển ra nước ngoài
  Về hải ngoại
 • Máy chủ web và xây dựng mạng
ngành chuyên môn
 • Quản lý bán hàng B2B
 • CRM
 • quản lý việc làm
 • Hệ thống RIS y tế/chẩn đoán
 • Hệ thống RIS y tế/trị liệu
 • DICOMLiên lạc