VALID CODE là công ty phát triển phần mềm phát triển phần mềm tại Nhật Bản.

Ngành kinh doanh

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc phát triển, xây dựng và vận hành hệ thống, bao gồm quản lý bán hàng BtoB, CRM, quản lý việc làm và hệ thống RIS y tế. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ phát triển ở nước ngoài bằng cách cung cấp các nhóm phát triển hệ thống.

Phần mềm miễn phí

Medical data DICOM transfer and image viewer
  • DICOM Data Transfer Software
    TRANSDICOM
  • Medical Images DICOM File Viewer
    RT Viewer (ValidDicomViewer)
  • Read DICOM C-Find, C-Move, C-Store

blog phát triển